fredag 14. oktober 2016

Du trur eg ikkje ser det

Du trur eg ikkje ser at du ligg vaken
Du trur eg ikkje ser du manglar gnist
Du trur eg ikkje ser det tause skriket
Du trur eg ikkje ser at du er trist
Du trur eg ikkje ser det
men eg gjer det

Eg ser og anar, men eg skjønar ikkje
korleis det må kjennast inni deg
når verda som du kjende brått har rakna
og dei som du er glad i berre dreg
Eg veit ‘kje heilt kva eg skal til deg seia
for ingenting vil hjelpa likevel
Så havnar me jo støtt i same leia
og kjeftar på kvarandre seine kveld

Du trur eg ikkje ser at du ligg vaken
Du trur eg ikkje ser du manglar gnist
Du trur eg ikkje ser det tause skriket
Du trur eg ikkje ser at du er trist
Du trur eg ikkje ser det
men eg gjer det

Eg ser det på deg når du er så sliten
at du lurar på korleis det går
Eg ser det når du manglar siste biten
av eit puslespel du ei forstår
Du knyt nevar heilt til knokar kvitnar
allting rundt deg kjennest forsvarslaust
fastheita i kjeven din den vitnar
om ein indre kamp du kjempar taust

Du trur eg ikkje ser at du ligg vaken
Du trur eg ikkje ser du manglar gnist
Du trur eg ikkje ser det tause skriket
Du trur eg ikkje ser at du er trist
Du trur eg ikkje ser det
men eg gjer det

Eg huskar at du vakna ut av draumen
smilte litt, men sakte du forsto
atter kom den såre tåreflaumen
Marerittet ditt det hende no
Framleis trur eg nok at det vil verka
såret gror vel aldri heilt igjen
Men, eg synest at eg no kan merka
at du blir deg sjølv att, smått om senn

© Kristin Straume Audestad

Sorgarbeid er noko herk. Og det er jo sjeldan noko ein er gjennom åleine, som regel er ein fleire som har opplevd eit vondt tap, og sørgjer. Men så sørgjer ein jo på ulike måtar, og så er det ofte ulikt kor langt ein er komen i prosessen, og kor nært ein var den som er vekke. Den som var nærast, vil nok mest naturleg sørgja lengre og djupare enn den som ikkje var like tett på, sjølv om det ikkje alltid treng vera slik, det har jo òg med personlegdom å gjera, og kva "bagasje" ein har frå før.  Det kan uansett vera spesielt vanskeleg i eit parforhold der den eine opplever tap i nær familie, og tek dette svært tungt. Den andre, som ikkje var så nært den som er død, vil sjølvsagt prøva å forstå korleis partnaren har det, men utan å ha opplevd eit tilsvarandre tap sjølv, er det vanskeleg å forstå fullt ut.

Det kan òg verta slik at den i forholdet som ikkje har lidd tragiske tap i sin familie, føler at den ikkje kan sørgja like mykje, eller kan vera lei seg for eigne tap eller problem, for det vil jo uansett ikkje matcha partnaren si sorg. Det blir jo ikkje heilt riktig det heller, på ein måte. I alle fall ikkje når det har gått ei stund. Så eg trur det er veldig viktig at ein etter kvart klarar å snakka om dette, at begge set ord på det som er vanskeleg. Og at den som sørgjer mest får profesjonell hjelp til å takla det, for ein profesjonell har mykje større føresetnadar for å forstå kva prosess den sørgjande er inne i, og hjelpa den å koma vidare. Ein partnar skal vera tålmodig og raus, men samtidig er det viktig at den sørgjande forstår at det han/ho sjølv går gjennom, er ikkje lett å setja seg inn i om ein ikkje har opplevd det sjølv.

Må  berre skriva tydeleg her, for de som kjenner meg, at sjølv om me har opplevd noko liknande i vår familie, er ikkje alt det eg skriv over sjølvopplevd, eller basert på vår historie... Det er det vanskelegaste når eg skriv slike ting, for eg vil jo ikkje utlevera familiemedlemmar, så eg skriv jo sjeldan ting akkurat slik dei er, og prøver gjerne å skriva det ganske generelt. Men så er det så lett at folk kan ta meg heilt bokstaveleg og tru at alt eg skriv gjenspeglar realiteten. Eg for min del har ikkje noko problem med å vera ganske open om det meste, eg synest folk burde vore meir opne generelt, og tenkjer at til meir ekte og ærleg ein er med seg sjølv og andre, til betre er det. Men eg kan ikkje rekna med at alle i familien har det same synet, og prøver difor å halda litt tilbake/skriva litt om på ting, når eg skriv ting som involverer dei. Dette er litt av grunnen til at eg no legg bloggen på is, for det er så bale å prøva å skriva ekte og ærleg, og samtidig ikkje for utleverande.

 Då me opplevde eit vondt tap i vår familie, tok det eit år før eg kunne kjenna skikkeleg på mi eiga sorg over den som var borte, fordi eg var nødt til å stå støtt og halda hovudet over vatnet og familien i gong, medan mannen sørga. Då eg endeleg byrja å kjenna etter korleis eg sjølv tok tapet, vart det gjennom skrivinga eg bearbeida det, og det var då eg starta denne bloggen. Eg fann etter kvart eit fint bloggfellesskap, men var ganske anonym, heilt til ei dame eg kjende godt døydde, og eg skreiv eit minnedikt om ho på bloggen. Det var ganske spesielt for eg hadde skrive melding til ho og fortalt ho om bloggen same dagen, ho gleda seg til å gå inn og lesa, men så vart neste dikt eit minnedikt om ho, som døydde brått og så altfor tidleg. Minnediktet vart delt av ein del, og etter det visste nok ein del kjentsfolk og bygdefolk om bloggen.

Det har (diverre) vorte fleire minnedikt etter kvart, og det er også desse som er det sterkaste og beste dikta mine, trur eg. Fordi dei er skrive med tårer i augene, mest for at eg sjølv skulle forstå og ta inn over meg kva som eigentleg hadde skjedd. Og dikt som er skrive med tårer i augene, får gjerne fram tårene hjå andre òg, noko eg trur er veldig sunt. Så har det blitt dikt om mammalivet, husmorlivet (eg er fortsatt elendig til det), naturen, og sorger og gleder elles. Eg skreiv etter kvart sjeldnare og sjeldnare, men etter desember i fjor har eg skrive oftare igjen. Det var nok mykje fordi eg i desember hadde min eigen adventskalender der eg skreiv eit dikt til eit familiemedlem/ein ven kvar dag, og dermed kom godt i gong igjen med skrivinga. Men det var nok òg på grunn av ei tragisk hending her i bygda, som eg var nødt til å bearbeida med ord, og dei orda delte eg her etter kvart som dei kom, fordi eg håpte dei kunne hjelpa fleire.

No har eg skrive ganske jamnleg, det har vel sjeldan gått meir enn eit par veker mellom kvar gong. Det har vore kjekt, men for kvart dikt eg publiserer, blir eg både heit og kald, og lurar på om eg har formulert meg feil, og om folk skjønar kva eg meinar. Av og til tenkjer eg at det er så lite poetisk det eg skriv at det knapt kan kallast dikt. Og så blir eg flau når eg føler eg kanskje har vore for utleverande.  Og så blir eg flau når eg blir flau, for det er jo ikkje akkurat så mange som les dikta uansett. Og så blir eg flau for at eg sjekkar litt for ofte kor mange som har trykt liker. Og så vil eg ikkje driva å skriva ting berre for at folk skal lika det. Eg vil heller skriva for at folk skal lika, og vera trygge på, seg sjølv, og forstå både seg sjølv og andre betre.

Eg sluttar ikkje å skriva, men eg trur akkurat bloggen har utspelt si rolle, i hvert fall for ein periode (har lært å ikkje vera for bastant, då blir det så flaut å gå tilbake på ting...). Har fleire dikt på lager, men får sjå om eg får dei ut i eit anna format. Lurar på å gje ut nokre små temabøker med dikt frå bloggen (og nokre nye dikt) for spesielt interesserte, men blir i så fall i eigen regi, sånt der forlag-greier var litt mykje stress, og lite betalt. Og for deko som saknar å lesa dikta mine innpå her: det ligg 474 innlegg her på bloggen, så det skal vera nok lesestoff for ei stund! ;) Du finn dei i arkivet, nederst i høgre kolonne.

Takk for fylgjet, alle som har vore inne her og lest! Som har støtta meg, kome med oppmuntrande og gode kommentarar, og de som i si tid kjøpte boka eg gav ut. Som har grine med meg, og ledd med (og av) meg. Kjende og ukjende. Venar og familie. Eg har sett stor pris på alle tilbakemeldingar eg har fått på det eg har skrive! Herlighet, dette vart kanskje litt store ord, det er jo ikkje noko voldsomme greier det her. Men men, eg er visst i modus for slikt i kveld. Om eg byrjar å skriva og publisera ein annan stad, skal eg gje ein lyd om det her på bloggen. Klem frå meg!

tirsdag 11. oktober 2016

Opp og framtunga mi er halvvegs lam
kragen min er altfor stram
handflata er kald og klam
alle messar :  opp og fram
i meg syng ein melodi
om ein annan teori

i opninga i skogen
av krokefurutre
ligg vatnet som ein spegel
og skogen angar fred
på bålet som eg lagar
av bleik og gamal ved
der putrar kaffekjelen
eg kjenner noko skje

tunga mi er halvvegs lam
kragen min er altfor stram
handflata er kald og klam
alle messar :  opp og fram
i meg syng ein melodi
om ein annan teori

ved steinstranda i fjøra
der sit eg heilt i ro
ser bølgjedansen virvla
når måsar varslar flo
det trygge bølgjesuset
er inni meg òg no
den vesle tankespira
får næring og kan gro

tunga mi er halvvegs lam
kragen min er altfor stram
handflata er kald og klam
alle messar :  opp og fram
i meg syng ein melodi
om ein annan teori

på snaufjellet i sola
eg pustar roleg inn
let lyng og turre grasstrå
få friska opp mitt sinn
dei himmelblåe fjellvatna
med krus av haustleg vind
er ramma inn i brunt og raudt
det her er staden min

eg skal ikkje opp og fram
eg er ikkje lenger lam
eg vil berre vera her
kjenna at eg lever, er
sansa det me lever i
tenkja, takka, vera fri

© Kristin Straume Audestad

Eg har ei stund prøvd å skriva songtekstar. Problemet med songtekstane mine er at dei blir ofte litt for "korrekte" og "klisjè-ete". Men eg kan jo seia at eg likar å seia ting slik dei er, på ein enkel og skildrande og fornuftig måte. Då blir det jo ikkje så veldig originalt, men må alt vera så originalt heile tida?

 Denne handlar jo då om å bryta av frå dette prestasjonsmaset, og heller oppsøka naturen. I naturen finn ein gjerne meir tilbake til røtene sine igjen, ein får tid til å tenkja, og ein kan bruka alle sansane sine. Eg føler (når eg skreiv dette, såg eg for meg at nokon himla med augene over dei to fyrste orda i denne setninga, men uansett...) at eg kjem både nærare meg sjølv og Gud når eg er i naturen. 

Om eg skal forlenga livet ditt litt (få deg til å le...), kan eg fortelja om min (kanskje ikkje så..) hemmelege draum om å skriva tekstar for Odd Nordstoga eller Ingebjørg Bratland. Tekstane mine er nok for lite poetiske, for lite djupe og ikkje gode nok for dei, men de veit, ein draum er no ein draum, og av og til gjer ein jo eit forsøk på å gjera den til verkelegheit (orsak norsklærarar; røyndom). Så då eg var på konsert med Oddn for snart eit år sidan, gjorde eg eit lite stunt for meg sjølv. 

Eg kom på det midt på natta før konsertdagen. Og det eg kjem på midt på natta, kan slå begge vegar. Anten kan det vera verkeleg gode idèar... eller det motsette. Eg sette meg i hvert fall til å skriva eit brev då, til han Ødd. Og så la eg ved nokre heilskrivne og halvskrivne tekstar eg meinte kunne passa han. Dette brevet sneik eg bort til ei dame som hjalp han då han signerte cd-ar og slikt etterpå. 

Etterpå var eg VELDIG flau, spesielt då eg kom på brøkdelar av det eg hadde skrive i brevet (eg teipa det jo igjen midt på natta så eg ikkje skulle lesa kva eg hadde skrive og ombestemma meg). I etterkant har eg ikkje turt å sjå intervju med han, for eg er så redd for at han skal nemna det der brevet om nokon spør han om "gale fans". Han har sjølvsagt ikkje tatt kontakt etterpå, noko eg heller ikkje forventa då eg las gjennom det eg hadde skrive i ettertid (nei, eg gjengjev det ikkje her, litt sjølvrespekt har eg då att...). Jaja, håpar han fekk seg ein god latter i alle fall, og at de òg fekk det no... 

søndag 9. oktober 2016

Flaumen

har kjent at det byggjer seg opp ein flaum
og ventar no på at dei kjem i ein straum
som bløyter mitt kinn og saltar min munn
tårer som fløymer fram  heilt utan grunn

jo, grunnen finst kanskje ein stad inni meg
eit undertrykt sakn som forsvann langs ein veg
eit glimt av eit håp som heilt plutseleg brast
ei hand som eg glapp då eg sku` halde fast

den dagen det absolutt slett ikkje passar
i tårer og sjølvmedynk eg sakte vassar
eg slit med å finna ei meining med alt
og nedover nakken så isnar det kaldt

men så er det slutt, like brått som dei kom
så vender jo tårene stillferdig om
hovudet dunkar og kroppen er rar
mens eg oppgitt funderer på kva det der var

Kristin Straume Audestad

Ja, eg har nokre slike grinedagar innimellom. Når alt er gale, utan at eg eigentleg kan setja fingeren på noko konkret. Tippar det heng saman med søvnmangel og hormonar og slikt, saman med låg sjølvkjensle og ubearbeida greier. Slike dagar tar eg på meg hettegenser og ser i bakken når eg er på butikken, småredd for å bryta ut i hikstegråt om nokon ser på meg med snille auger og spør korleis eg eigentleg har det. For eg har det jo som oftast bra, det berre kjennest ikkje slik ut på dei dårlege dagane.

Då kjenner eg meg som ei elendig mor, ei elendig kone, ei elendig søster, ei elendig husmor, ein elendig nabo, og så vidare, du skjønar teikninga. Og i staden for å prøva å gjera noko aktivt med å endra på det, grev eg meg berre meir ned i mismotet. Supert. Eg har jo ikkje eigentleg lyst til å gå rundt og synast synd på meg sjølv, det er jo i grunn ganske patetisk, når ein tenkjer på kor mange vonde skjebnar det finst rundt her i verda, og kor heldig eg eigentleg er. 

Eg skriv ikkje dette for at du som les skal synast synd på meg. Eg skriv for at du kan le litt av meg, elles nikka gjenkjennande, eller kanskje få litt innsikt i korleis nokon av oss menneske fungerer. For eg trur heldigvis ikkje alle er slik som meg. Men at det er fleire enn meg som har dritt-dagar innimellom, trur eg nok. 

onsdag 5. oktober 2016

Steinane

då eg rydda i tinga
etter farmor
fann eg ei krukke
inni den låg
fem runde steinar

eg lurar på kvar
ho fann dei
kvifor plukka ho
akkurat dei
minna dei ho om noko
eller var dei berre fine?

ho kan ikkje svara lenger
men eg tek vare på 
steinane til farmor
så dei kan minna meg om 
kor glad eg var i ho

© Kristin Straume Audestad

Det er eit eller anna trygt med steinar. Eg trur det har å gjera med at dei er ganske uforanderlege, sånn i det korte løp i hvert fall. Ja, dei kan forvitra, og ja, dei kan endra forma når dei t.d. ligg lenge i ei elv, og ja, dei kan sprengjast og knusast. Men legg du ein stein på peishylla di, skal det noko til at den endrar seg noko særleg. Steinar kjennest stabile. Og det er steinar overalt. Steinar kan vera fine å plukka med seg, som minne om ulike stadar, eller berre fordi dei ser fine ut. 

Då me i fjor gjekk gjennom tinga etter farmor og farfar, var det ikkje så mykje der eg kjende noko behov for å ha sjølv. Det meste av pyntegjenstandane tippar eg at dei hadde fått som gåver. Men når eg fann nokre fine runde steinar, tenkte eg at desse hadde farmor plukka sjølv. Ho hadde valt dei ut for ein grunn. Eller kanskje fått dei av nokon ho var så glad i at ho måtte spara på dei. Sjølv om dei berre var steinar, og ikkje verdt nokon ting. Eg syntest det var fint å ta vare på steinane for farmor, og no har eg dei til pynt saman med steinar eg sjølve har samla, i ei glaskrukke på stovebordet.   

I dag var det gravferd for ei eldre grandtante av meg. Ho samla ikkje på steinar (som eg veit), men var veldig flink med blomar, og ho hadde halde i live ei pelargonia-slekt som hadde vore i familien i generasjonar. No har yngre folk i familien overteke blomane, og dyrka fram endå nye eksemplar. Menneske som var glad i ho, og set pris på røtene sine, viser det ved å ta vare på noko som var viktig for ho. 

Noko av det som kan setja dei fleste familiar på prøve, er når nokon døyr, og tinga/pengane til denne personen skal delast mellom gjenværande familiemedlemmar. Nokon er mest opptekne av ting som er verdifulle, nokon er mest opptekne av pengane, nokon er mest opptekne av eigedommane, nokon er mest opptekne av kva dei ikkje vil at dei andre skal ha, og nokon held seg i bakgrunnen og tør ikkje seia kva dei eigentleg ynskjer å ta vare på kun for å bevara minnene dei delte men den som er borte. Det kan verta uverdig. Det kan verta stygt. Og det kan øydeleggja familiar. Det er så synd at det er slik, for kva er eigentleg viktigast? Ting og pengar, eller relasjonane til dei ein deler røter, blod og minner med? 

For meg er familie trygt. For meg er familie meir enn dei eg bur i hus med. Det er storfamilien. Det er tremenningar eg møter ofte, det er grandonklar eg ser ein sjeldan gong, det er tanter eg snappar med og (i alle fall nesten-)svigerinner eg fjasar med. Det er dei som eg fylgjer med på, ber for, som har raka dei same bakkane som meg, som har klemt dei same rynkete kinna som meg, som får tårer i augene av dei same orda eg sjølv får tårer i augene av. Dei kjem i mange ulike utgåver, men dei har det til felles at eg likar dei og bryr meg om dei, fordi me er i familie. Og eg trur dei likar meg òg, på trass av rotete hus, dårleg oppmøte på fellesdugnadar, og resten av dei dårlege sidene mine. Fordi me er familie. 

Eg trur alle treng ein familie å høyra til, som ein kan vera saman med utan å lata som ein er nokon andre enn ein er. Som ein kjenner seg trygg på. Alle kjenner det nok ikkje slik i forhold til sin familie, men det er i alle fall slik ein familie bør fungera. Og dei som ikkje har det slik med familien sin, håpar eg har eit nettverk med vener som ein kjenner det slik med. (Då slepp ein det der arvegreiene òg, men det kan samtidig vera lettare å "melda seg ut" av nettverket utan at nokon prøver å hanka ein inn att, reknar ein med, tenkjer på ein, fordi ein deler felles røter. )

I forhold til familie, bør i hvert fall ikkje kor mykje, eller kva, ein arvar ha noko å seia. Det viktigaste er at slikt føregår i ordna formar, at ting med affeksjonsverdi hamnar hjå nokon som bryr seg om dei, og at ein kan ha gode relasjonar også i ettertid, uansett om det vart gjort ting ein meiner er feil. For storfamilie og røter er nok viktigare enn mange trur! Berre sjå på "Alt for Norge", kor bevega desse norskamerikanarane vert når dei besøkjer garden som til dømes tipp-oldefaren reiste frå for hundre år sidan...